تعرفه استفاده از امکانات زرافه

 • میز ثابت
 • ۱،۱۵۰،۰۰۰ تومان
  هر یک ماه
 • اینترنت
 • اتاق جلسه ( ۳ ساعت در ماه)
 • بیمه
 • آشپزخانه و نوشیدنی گرم
 • اتاق استراحت و ایستگاه بازی
 • رویدادهای داخلی
 • صندلی منعطف
 • ۸۹۰،۰۰۰ تومان
  هر یک ماه
 • اینترنت
 • بیمه
 • آشپزخانه و نوشیدنی گرم
 • اتاق استراحت و و ایستگاه بازی
 • رویدادهای داخلی
 • صندلی منعطف
 • ۵۹۸،۰۰۰ تومان
  هر 14 روز در ماه
 • اینترنت
 • بیمه
 • آشپزخانه و نوشیدنی گرم
 • اتاق استراحت و و ایستگاه بازی
 • رویدادهای داخلی
 • صندلی منعطف
 • ۸۰،۰۰۰ تومان
  هر روزانه
 • اینترنت
 • بیمه
 • آشپزخانه و نوشیدنی گرم
 • اتاق استراحت و و ایستگاه بازی
 • رویدادهای داخلی
 • ساخت دیجیتال
 • با توجه به نوع و میزان کار
  هر ...
 • کارگاه نجاری
 • ۲۵۰،۰۰۰ تومان
  هر روزانه
 • ۱ ساعت: ۸۵ هزار تومان
 • استودیو تصویر
 • ۱۰۵،۰۰۰ تومان
  هر یک ساعت
 • دوربین: ۲۵۰ هزار تومان
 • کارگاه سفال
 • ۷۵،۰۰۰ تومان
  هر روزانه
 • کوره دربست - بیسکوییت: ۱۸۰ هزار تومان
 • کوره دربست - لعاب: ۲۰۵ هزار تومان
 • چرخ: 1ساعت ۳۵ هزار تومان
 • کوره ظرف کوچک: ۲۰ هزار تومان
 • کوره ظرف بزرگ: ۲۵ هزار تومان
بالا