تعرفه استفاده از امکانات زرافه

 • میز ثابت
 • 750000 تومان
  هر یک ماه
 • صندلی اداری
 • اتاق ساکت
 • اینترنت و ایستگاه بازی
 • آشپزخانه و نوشیدنی (سرد و گرم)
 • کتابخانه اجناس
 • رویدادهای داخلی
 • صندلی منعطف
 • 575.000 تومان
  هر یک ماه
 • اینترنت و ایستگاه بازی
 • آشپزخانه و نوشیدنی (سرد و گرم)
 • کتابخانه اجناس
 • رویدادهای داخلی
 • صندلی منعطف
 • 380.000 تومان
  هر 14 روز در ماه
 • اینترنت و ایستگاه بازی
 • آشپزخانه و نوشیدنی (سرد و گرم)
 • کتابخانه اجناس
 • رویدادهای داخلی
 • صندلی منعطف
 • 44.000 تومان
  هر روزانه
 • اینترنت و ایستگاه بازی
 • آشپزخانه و نوشیدنی (سرد و گرم)
 • کتابخانه اجناس
 • رویدادهای داخلی
 • ساخت دیجیتال
 • با توجه به نوع و میزان کار
  هر ...
 • سفال و سرامیک
 • 125.000 تومان
  هر یک دور کورۀ کامل
 • 1 روز فضای کارگاه: 40.000 تومان
 • چرخ: 1ساعت 20هزار تومان
 • کوره ظرف کوچک: 8هزار تومان
 • کوره ظرف بزرگ: 15هزار تومان
بالا