تعرفه استفاده از امکانات زرافه

 • میز ثابت
 • ۸۹۰۰۰۰ تومان
  هر یک ماه
 • اینترنت
 • اتاق جلسه ( ۳ ساعت در ماه)
 • بیمه
 • آشپزخانه و نوشیدنی گرم
 • اتاق استراحت و ایستگاه بازی
 • رویدادهای داخلی
 • تکمیل ظرفیت
 • صندلی منعطف
 • ۶۹۰۰۰۰ تومان
  هر یک ماه
 • اینترنت
 • بیمه
 • آشپزخانه و نوشیدنی گرم
 • اتاق استراحت و و ایستگاه بازی
 • رویدادهای داخلی
 • صندلی منعطف
 • ۴۶۰۰۰۰ تومان
  هر 14 روز در ماه
 • اینترنت
 • بیمه
 • آشپزخانه و نوشیدنی گرم
 • اتاق استراحت و و ایستگاه بازی
 • رویدادهای داخلی
 • صندلی منعطف
 • ۵۵۰۰۰ تومان
  هر روزانه
 • اینترنت
 • بیمه
 • آشپزخانه و نوشیدنی گرم
 • اتاق استراحت و و ایستگاه بازی
 • رویدادهای داخلی
 • ساخت دیجیتال
 • با توجه به نوع و میزان کار
  هر ...
 • کارگاه نجاری
 • ۱۸۰۰۰۰ تومان
  هر روزانه
 • ۱ ساعت: ۶۵ هزار تومان
 • استودیو تصویر
 • ۸۰۰۰۰ تومان
  هر یک ساعت
 • دوربین: ۱۵۰ هزار تومان
 • کارگاه سفال
 • ۵۰۰۰۰ تومان
  هر روزانه
 • کوره دربست - بیسکوییت: ۱۴۰ هزار تومان
 • کوره دربست - لعاب: ۱۶۰ هزار تومان
 • چرخ: 1ساعت ۲۵ هزار تومان
 • کوره ظرف کوچک: ۱۵ هزار تومان
 • کوره ظرف بزرگ: ۲۰ هزار تومان
بالا